Lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

a. Là đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật; tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh bản ghi âm, ghi hình theo quy định của pháp luật.

b. Thực hiện lưu chiểu theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 144/2020/NĐ-CP

Văn bản quy phạm pháp luật

Điều 23 Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn