Lĩnh vực Giao thông vận tải
Điều kiện đối với hoạt động vận tải đường bộ quốc tế Việt Nam – Lào

Điều kiện đối với hoạt động vận tải đường bộ quốc tế Việt Nam – Lào

1. Đã hoạt động vận tải trong nước từ 03 năm trở lên; không bị tuyên bố phá sản hoặc không ở trong tình trạng tuyên bố phá sản.

2. Có số lượng phương tiện phù hợp với phương án kinh doanh theo quy định.

3. Có Giấy phép hoạt động vận tải đường bộ quốc tế

Văn bản quy phạm pháp luật

- Hiệp định,  Nghị định thư thực hiện Hiệp định tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ giới đường bộ giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào;

- Điều 64, 67 Luật Giao thông đường bộ 2008;