Lĩnh vực Tài chính
Kinh doanh dịch vụ làm thủ tục hải quan

Điều kiện là đại lý làm thủ tục hải quan

1. Yêu cầu năng lực sản xuất:

(33) 1.1. Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ngành, nghề kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hoá hoặc đại lý làm thủ tục hải quan.

(34) 1.2. Có hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng điều kiện thực hiện khai hải quan điện tử và các điều kiện khác theo quy định.

 2. Yêu cầu nhân lực:

(35) Có nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan.

Văn bản quy phạm pháp luật

Khoản 1 Điều 20 Luật Hải quan số 54/2014/QH13.