Lĩnh vực Giao thông vận tải
Điều kiện đối với vận tải thủy giữa Việt Nam và Campuchia

Điều kiện đối với vận tải thủy giữa Việt Nam và Campuchia

 

Được cấp Giấy phép vận tải thủy qua biên giới theo quy định

Văn bản quy phạm pháp luật

- Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia về vận tải thủy 2009