Lĩnh vực Công Thương
Điều kiện đối với cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử

Điều kiện đối với cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử

1. Yêu cầu về chủ thể:

1.1 Là thương nhân, tổ chức được thành lập theo pháp luật Việt Nam, có chức năng, nhiệm vụ phù hợp;

1.2 Có đề án chi tiết cho hoạt động cung cấp dịch vụ được Bộ Công Thương thẩm định.

Văn bản quy phạm pháp luật

- Điều 63 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP

- Điều 11 Nghị định số 08/2018/NĐ-CP