Lĩnh vực Tài chính
Kinh doanh xổ số

Điều kiện đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số

1. Yêu cầu tài chính:

(235) Là công ty TNHH một thành viên, do Nhà nước sở hữu 100% vốn.

Điều kiện đối với đại lý xổ số

1. Yêu cầu tài chính:

(236) Có hình thức bảo đảm thanh toán theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 30/2007/NĐ-CP để bảo đảm nghĩa vụ thanh toán đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số gồm: Cầm cố tài sản; thế chấp tài sản; đặt cọc; ký quỹ; bảo lãnh.

2. Yêu cầu nhân lực:

(237) 2.1. Là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam; nếu là tổ chức phải là tổ chức kinh tế được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

(238) 2.2. Cán bộ, nhân viên làm việc tại doanh nghiệp kinh doanh xổ số; vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột, anh, chị, em nuôi của Chủ tịch, Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và cấp trưởng, cấp phó các phòng, ban nghiệp vụ của doanh nghiệp kinh doanh xổ số không được làm đại lý xổ số.

Văn bản quy phạm pháp luật

1. Điều 12, 13, 23 Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01/3/2007 của Chính phủ.

2. Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 78/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ;

3. Điều 4, Điều 5 Nghị định số 151/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ.