Lĩnh vực Giao thông vận tải
Điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải

Điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải, bao gồm:

a) Thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, luồng hàng hải và tuyến hàng hải;

b) Thông báo hàng hải;

c) Điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải;

d) Khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải;

đ) Thông tin điện tử hàng hải;

e) Hoa tiêu hàng hải;

g) Thanh thải chướng ngại vật;

h) Nhập khẩu pháo hiệu hàng hải.

Văn bản quy phạm pháp luật

Điều 1 Nghị định số 70/2016/NĐ-CP