Lĩnh vực Công Thương
Điều kiện đối với hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử

Điều kiện đối với hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử

1. Là thương nhân, tổ chức được thành lập theo pháp luật Việt Nam;

2. Độc lập về mặt tổ chức và tài chính với các thương nhân, tổ chức, cá nhân sở hữu website thương mại điện tử được đánh giá tín nhiệm;

3. Có bộ tiêu chí và quy trình đánh giá website thương mại điện tử được công bố công khai, minh bạch, áp dụng thống nhất cho các đối tượng được đánh giá;

4. Đã đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử với Bộ Công Thương và được xác nhận đăng ký.

Việc đăng ký với Bộ Công Thương tại khoản 4 nêu trên thực hiện theo hình thức khai báo trực tuyến trên Cổng thông tin quản lý thương mại điện tử tại địa chỉ www.online.gov.vn

Văn bản quy phạm pháp luật

- Điều 61 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP

- Điều 10, 11 Nghị định số 08/2018/NĐ-CP