Lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Xuất khẩu di vật, cổ vật không thuộc sở hữu nhà nước, sở hữu của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; nhập khẩu hàng hóa văn hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Điều kiện đối với xuất khẩu di vật, cổ vật không thuộc sở hữu nhà nước, sở hữu của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội

1. Việc mang di vật, cổ vật không thuộc sở hữu nhà nước, sở hữu của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ra nước ngoài phải có giấy phép của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Điều kiện để được cấp Giấy phép mang di vật, cổ vật ra nước ngoài:

1.1 Đơn đề nghị gửi Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1.2 Có giấy chứng nhận chuyển quyền sở hữu của chủ sở hữu cũ

1.3  Một (01) bộ hồ sơ đăng ký di vật, cổ vật

Điều kiện đối với nhập khẩu hàng hóa văn hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1. Phê duyệt, giám định nội dung

2. Xác nhận đáp ứng điều kiện theo quy định.

Văn bản quy phạm pháp luật

- Luật Di sản văn hóa 2001
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa năm 2009

- Nghị định số 98/2010/NĐ-CP
- Nghị định 01/2012/NĐ-CP

- Luật Quản lý ngoại thương

- Luật Điện ảnh

- Nghị định 103/2009/NĐ-CP

- Nghị định 113/2013/NĐ-CP

- Nghị định 03/2017/NĐ-CP

- Nghị định 79/2016/NĐ-CP

- Nghị định 72/2016/NĐ-CP

- Nghị định 86/2013/NĐ-CP

- Nghị định 69/2018/NĐ-CP