Lĩnh vực Xây dựng
Kinh doanh dịch vụ quản lý, vận hành cơ sở hỏa táng

Đơn vị quản lý vận hành cơ sở hỏa táng phải có các điều kiện về năng lực như sau:

1. Có cán bộ quản lý vận hành có trình độ kỹ sư (hoặc tương đương) thuộc một trong các ngành hóa, vật lý, sinh học, công nghệ môi trường, điện;

2. Có công nhân kỹ thuật ngành cơ điện bậc 03 trở lên để trực tiếp vận hành lò hỏa táng;

3. Người lao động phải có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm theo quy định;

4. Các trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật phải bảo đảm yêu cầu về môi trường và an toàn lao động.

Văn bản quy phạm pháp luật

Khoản 1 Điều 23 của Nghị định số 23/2016/NĐ-CP