Lĩnh vực Giao thông vận tải
Kinh doanh dịch vụ thiết kế, sản xuất, bảo dưỡng, thử nghiệm tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang bị, thiết bị tàu bay tại Việt Nam

Điều kiện cung cấp dịch vụ bo dưỡng tàu bay, cánh quạt và trang bị tàu bay tại Việt Nam

1. Có tài liệu giải trình tổ chức bảo dưỡng

Điều kiện của cơ sở thiết kế, sản xuất hoặc thử nghiệm tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang thiết bị tàu bay tại VN

1. Có tài liệu giải trình tổ chức thiết kế, sản xuất hoặc thử nghiệm tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang thiết bị tàu bay tại Việt Nam chứng minh năng lực của tổ chức

2. Có quy trình chế tạo, thiết kế, sản xuất, bảo dưỡng, thử nghiệm

Văn bản quy phạm pháp luật

Điều 21, 22 Nghị định số 92/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 89/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019)