Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Chế biến, kinh doanh, vận chuyển, quảng cáo, trưng bày, cất giữ mẫu vật của các loài thực vật, động vật thuộc các Phụ lục của Công ước CITES và danh mục thực vật rừng, động vật rừng, thủy sản nguy cấp, quý, hiếm

1. Điều kiện chế biến, kinh doanh, quảng cáo, trưng bày mẫu động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc các Phụ lục CITES và Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

a) Cơ sở chế biến, kinh doanh và hoạt động chế biến, kinh doanh mẫu vật các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thực hiện theo quy định của Nghị định 06/2019/NĐ-CP, pháp luật về bảo vệ môi trường, bảo vệ thực vật, thú y, chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm và các quy định hiện hành của Nhà nước;

b) Mẫu vật có nguồn gốc hợp pháp theo quy định tại Nghị định 06/2019/NĐ-CP cụ thể: (i) Mẫu vật các loài thuộc Phụ lục II CITES/ Nhóm II khai thác hợp pháp từ tự nhiên; (ii) Mẫu vật các loài động vật thuộc Phụ lục I CITES/ Nhóm I có nguồn gốc nuôi sinh sản từ thế hệ F2 trở về sau; các loài động vật thuộc Phụ lục II CITES/ Nhóm II có nguồn gốc nuôi sinh sản từ thế hệ F1 trở về sau; mẫu vật các loài thực vật thuộc Phụ lục I CITES/ Nhóm I có nguồn gốc trồng cấy nhân tạo theo quy định của Nghị định số 06/2019/NĐ-CP; (iii) Mẫu vật các loài thuộc Phụ lục II CITES/ Nhóm II sau xử lý tịch thu).

c) Có Sổ theo dõi hoạt động theo mẫu quy định tại Phụ lục 14 Nghị định 06/2019/NĐ-CP.

 2. Điều kiện vận chuyển mẫu vật:

- Có hồ sơ hợp pháp theo quy định của pháp luật về quản lý lâm sản và thủy sản;

- Có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật khi vận chuyển mẫu vật ra địa bàn ngoài tỉnh theo quy định của pháp luật về thú ý và bảo vệ thực vật

- Đảm bảo an toàn cho mẫu vật sống và người có liên quan trong quá trình vận chuyển và tại cơ sở tiếp nhận mẫu vật

Văn bản quy phạm pháp luật

Điều 9, 29 và Điều 30 Nghị định 06/2019/NĐ-CP