Lĩnh vực Công Thương
Điều kiện kinh doanh dịch vụ cho thuê cảng xuất, nhập khẩu khí

Điều kiện kinh doanh dịch vụ cho thuê cảng xuất, nhập khẩu khí

1. Thương nhân có cầu cảng thuộc hệ thống cảng biển Việt Nam được cơ quan có thẩm quyền cho phép sử dụng theo quy định của pháp luật.

2. Cầu cảng thuộc quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

Văn bản quy phạm pháp luật

- Điều 17 Nghị định số 87/2018/NĐ-CP