Lĩnh vực Công Thương
Kiểm toán năng lượng

1. Là pháp nhân thành lập theo quy định của pháp luật;

2. Có đội ngũ kiểm toán viên năng lượng được cấp chứng chỉ kiểm toán viên năng lượng;

3. Có phương tiện, thiết bị kỹ thuật phục vụ cho việc kiểm toán năng lượng.

Văn bản quy phạm pháp luật

Điều 34 Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả