Lĩnh vực Giao thông vận tải
Kinh doanh dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay

1. Đáp ứng điều kiện quy định tại điểm b khoản 2 Điều 65 Luật HKĐVN và được Cục HKVN thẩm định, đánh giá theo phân ngành dịch vụ tương ứng

2. Mức vốn tối thiểu để thành lập và duy trì doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay:

 a) Cung cấp dịch vụ khai thác nhà ga hành khách: 30 tỷ đồng Việt Nam;

 b) Cung cấp dịch vụ khai thác nhà ga, kho hàng hóa: 30 tỷ đồng Việt Nam;

 c) Cung cấp dịch vụ xăng dầu hàng không: 30 tỷ đồng Việt Nam.

3. Đối với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ khai thác nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa, dịch vụ xăng dầu hàng không, dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất, dịch vụ khai thác khu bay, tỷ lệ vốn góp của cá nhân, tổ chức nước ngoài không được quá 30% vốn điều lệ của doanh nghiệp

Văn bản quy phạm pháp luật

Điều 16 Nghị định số 92/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 89/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019)