Lĩnh vực Công Thương
Điều kiện chế biến nguyên liệu thuốc lá

Điều kiện chế biến nguyên liệu thuốc lá

1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

2. Có dây chuyền máy móc thiết bị chuyên ngành đồng bộ tách cọng thuốc lá hoặc chế biến ra thuốc lá sợi, thuốc lá tấm và các nguyên liệu thay thế khác dùng để sản xuất ra các sản phẩm thuốc lá.

3. Địa điểm đặt cơ sở chế biến phải phù hợp Chiến lược sản xuất sản phẩm thuốc lá và vùng nguyên liệu thuốc lá được cấp có thẩm quyền phê duyệt

Văn bản quy phạm pháp luật

-  Nghị định số 67/2013/NĐ-CP

-  Nghị định số 106/2017/NĐ-CP

- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP

- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP