Lĩnh vực Lao động, Thương Binh và Xã hội
Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Điều kiện thành lập tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

     1. Điều kiện chung

Tổ chức chức kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệpđược thành lập khi có đề án đảm bảo các điều kiện sau đây:

1.1 Có cơ sở vật chất, thiết bị, tài chính đáp ứng yêu cầu hoạt động của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

1.2. Có đội ngũ cán bộ quản lý và kiểm định viên đáp ứng yêu cầu hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

2. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp đối với tổ chức trong nước là đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp

2.1. Được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam.

2.2. Có trụ sở ổn định trong thời gian ít nhất 2 năm; có đủ trang thiết bị phục vụ hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

2.3. Người trực tiếp phụ trách hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Điều 6 Nghị định này.

2.4. Có ít nhất 10 kiểm định viên làm việc toàn thời gian theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc tối thiểu từ 12 tháng trở lên cho tổ chức kiểm định.

2.5. Có trang thông tin điện tử của tổ chức kiểm, định trong đó có nội dung, cơ sở dữ liệu phục vụ hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

3. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp đối với tổ chức nước ngoài

3.1. Đáp ứng các Điều kiện quy định tại Điều 4 Nghị định này.

3.2. Có thời gian hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, kiểm định chất lượng giáo dục, kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp ít nhất là 5 năm liên tục tính đến thời điểm đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động kiểm định.

4. Điều kiện đối với người trực tiếp phụ trách hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp của tổ chức kiểm định

4.1. Là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu của tổ chức kiểm định là đơn vị sự nghiệp; tổng giám đốc hoặc phó tổng giám đốc; giám đốc hoặc phó giám đốc của tổ chức kiểm định là doanh nghiệp.

4.2. Có thẻ kiểm định viên còn thời hạn sử dụng.

Văn bản quy phạm pháp luật

- Khoản 3 Điều 66 Luật Giáo dục nghề nghiệp

- Điều 4, Điều 5, Điều 6  Nghị định 49/2018/NĐ-CP ngày 30/3/2018.

- Điều 7, Điều 8 Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 8/10/2018.