Lĩnh vực Lao động, Thương Binh và Xã hội
Điều kiện chia, tách, sáp nhập cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Điều kiện chia, tách, sáp nhập cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải đảm bảo các yêu cầu sau:

1. Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

2. Bảo đảm quyền lợi của người học, giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý, nhân viên và người lao động.

3. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp mới được hình thành sau quá trình chia, tách, sáp nhập phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

Có địa điểm xây dựng cơ sở vật chất bảo đảm diện tích đất sử dụng tối thiểu đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp là 1.000m2; đối với trường trung cấp là 10.000 m2 đối với khu vực đô thị và 20.000 m2 đối với khu vực ngoài đô thị; đối với trường cao đẳng là 20.000 m2 đối với khu vực đô thị và 40.000 m2 đối với khu vực ngoài đô thị.

4. Vốn đầu tư thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp được đầu tư bằng nguồn vốn hợp pháp, không bao gồm giá trị về đất đai, cụ thể như sau:

- Đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp tối thiểu là 05(năm) tỷ đồng.

- Đối với trường trung cấp tối thiểu là 50 (năm mươi) tỷ đồng.

- Đối với trường cao đẳng tối thiểu là 100 (một trăm) tỷ đồng.

5. Đáp ứng các điều kiện đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 143/2016/NĐ-CP.

Văn bản quy phạm pháp luật

- Khoản 4 Điều 18 Luật giáo dục nghề nghiệp.

- Điều 10 Nghị định số 140/2018/NĐ-CP

- Khoản 4 Điều 5 Nghị định số 140/2018/NĐ-CP