THÔNG BÁO TỪ HỆ THỐNG:

X

Theo quy định tại Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/09/2022 của Chính phủ về định danh và xác thực điện tử, kể từ ngày 01/07/2024, các tài khoản trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sử dụng tài khoản định danh điện tử do Bộ Công an (VNeID) cung cấp để đăng ký, đăng nhập thực hiện dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích khác trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Người dùng có tài khoản Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và VNeID thực hiện các bước sau để liên kết tài khoản:

Bước 1: Kiểm tra tài khoản Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (CTTQGĐKDN) đã được cập nhật thông tin họ và tên, ngày sinh, số CCCD với CSDL về Dân cư hay chưa? Nếu chưa được cập nhật sẽ thực hiện cập nhập theo hướng dẫn sau khi đăng nhập, nếu đã được cập nhật sẽ chuyển sang bước 2.

Bước 2: Thực hiện đăng nhập vào tài khoản định danh điện tử cấp bởi Bộ Công an (VNeID) để hệ thống thực hiện liên kết tài khoản.

Thông tin hỗ trợ
Hộp thư hỗ trợ
Đăng ký doanh nghiệp trực tuyến:
Dịch vụ thông tin, bố cáo điện tử:
Biên lai điện tử:
Hộp thư tiếp nhận phản ánh về đăng ký doanh nghiệp